دکتر امیر حسین  بهداد

مدیر کل دامپزشکی آذربایجان شرقی دکتر امیر حسین بهداد

تحصیلات : دکترای دامپزشکی

شماره تماس : (34442318-34445000)041

رزومه : دانلود رزومه

پست الکترونیکی :

آدرس : تبریز/خیابان راه آهن/خیابان دامپزشکی / اداره کل دامپزشکی آذربایجان شرقی

دکتر مهدی حامی

معاون سلامت دکتر مهدی حامی

تحصیلات : دکترای دامپزشکی

شماره تماس : 04134440025

رزومه : دانلود رزومه

پست الکترونیکی :

آدرس : بریز/خیابان راه آهن/خیابان دامپزشکی / اداره کل دامپزشکی آذربایجان شرقی

دکتر عیسی مرادی کریمی

معاون توسعه مدیریت و منابع دکتر عیسی مرادی کریمی

تحصیلات : دکترای دامپزشکی

شماره تماس : 04134440025

رزومه : دانلود رزومه

پست الکترونیکی :

آدرس : تبریز/خیابان راه آهن/خیابان دامپزشکی / اداره کل دامپزشکی آذربایجان شرقی

لینک کوتاه