تاریخ انتصاب

1393

دکتر امیر حسین بهداد
 • دکتر امیر حسین بهداد
 • سمت : مدیر کل دامپزشکی آذربایجان شرقی
 • تاریخ اتمام ماموریت : -
 • مدت تقريبی رياست : -
تاریخ انتصاب

1388

دکتر بهراد زندیه
 • دکتر بهراد زندیه
 • سمت : مدیر کل دامپزشکی آذربایجان شرقی
 • تاریخ اتمام ماموریت : 1393
 • مدت تقريبی رياست : حدود پنج سال
تاریخ انتصاب

1385

دکتر مسعود محمدیان
 • دکتر مسعود محمدیان
 • سمت : مدیر کل دامپزشکی آذربایجان شرقی
 • تاریخ اتمام ماموریت : 1388
 • مدت تقريبی رياست : حدود سه سال و نیم
تاریخ انتصاب

1370

دکتر محمدرضا خداوردیزاده
 • دکتر محمدرضا خداوردیزاده
 • سمت : مدیر کل دامپزشکی آذربایجان شرقی
 • تاریخ اتمام ماموریت : 1385
 • مدت تقريبی رياست : حدود پانزده سال و چهار ماه
تاریخ انتصاب

1368

دکتر عبدالله سبحانی
 • دکتر عبدالله سبحانی
 • سمت : رئیس اداره دامپزشکی آذربایجان شرقی
 • تاریخ اتمام ماموریت : 1370
 • مدت تقريبی رياست : حدود دو سال و هشت ماه
تاریخ انتصاب

1366

دکتر بهمن مرحمتی خامنه
 • دکتر بهمن مرحمتی خامنه
 • سمت : رئیس اداره دامپزشکی آذربایجان شرقی
 • تاریخ اتمام ماموریت : 1368
 • مدت تقريبی رياست : حدودا دو سال
تاریخ انتصاب

1364

دکتر محمدرضا دباغ
 • دکتر محمدرضا دباغ
 • سمت : رئیس اداره دامپزشکی آذربایجان شرقی
 • تاریخ اتمام ماموریت : 1366
 • مدت تقريبی رياست : حدود دو سال
تاریخ انتصاب

1359

دکتر کمال ترابی طباطبایی
 • دکتر کمال ترابی طباطبایی
 • سمت : رئیس اداره دامپزشکی آذربایجان شرقی
 • تاریخ اتمام ماموریت : 1360
 • مدت تقريبی رياست : حدود یک سال
تاریخ انتصاب

1360

دکتر محمد بابایی
 • دکتر محمد بابایی
 • سمت : رئیس اداره دامپزشکی آذربایجان شرقی
 • تاریخ اتمام ماموریت : 1364
 • مدت تقريبی رياست : حدود چهار سال
تاریخ انتصاب

1358

دکتر آرا دراستپانیان
 • دکتر آرا دراستپانیان
 • سمت : رئیس اداره دامپزشکی آذربایجان شرقی
 • تاریخ اتمام ماموریت : 1359
 • مدت تقريبی رياست : حدودا یک سال
تاریخ انتصاب

1347

دکتر جلیل انتظاری
 • دکتر جلیل انتظاری
 • سمت : رئیس اداره دامپزشکی آذربایجان شرقی
 • تاریخ اتمام ماموریت : 1358
 • مدت تقريبی رياست : حدود یازده سال