توافقنامه سطح خدمت " شناسایی و ردیابی دام زنده و فرآورده های دامی، خوراک نهاده های دامی، مکمل و افزودنی های خوراک دام 13021204100"

1. مقدمه

· مطالعه و مشاركت در اعلام تحقيقات كاربردي مورد نياز براي بهبود برنامه هاي مبارزه با بيماري‌هاي دامي و همكاري در اجراي آن‌ها

· ارزيابي اثرات حاصله از كاربرد واكسن ها، موادبيولوژيك، سموم و داروهاي مورد استفاده در طرح ها وپروژه هاي مربوط به بررسي و مبارزه با بيماري‌هاي دامي.

· مطالعه، سياستگذاري، برنامه ريزي و تدوين برنامه راهبردي براي بررسي، مبارزه و مراقبت بيماري‌هاي دامي با اولويت بيماري‌هاي اخطار كردني و نظارت، ارزيابي و مميزي آن‌ها.

هدف از توافقنامه سطح خدمت این است که در راستای توجه به اصل مشتری مداری و به منظور ارائه با کیفیت خدمت          " شناسایی و ردیابی دام زنده و فرآورده های دامی، خوراک نهاده های دامی، مکمل و افزودنی های خوراک دام " توسط "اداره کل دامپزشکی استان آذربایجالن شرقی"،  کیفیت تحویل خدمت مذکور برای " سرمایه گذاران مرتبط با دامپزشکی" مورد توافق قرار گیرد.

2. مسئولیت­

اداره کل دامپزشکی استان آذربایجالن شرقی موافقت می کند که خدمت مذکور را به ترتیب زیر ارائه دهد :

· کنترل و ردیابی دام و خوراک و نهاده های دامی

ارباب رجوع مرتبط با خدمت مذکور در استان جهت دریافت خدمت می بایست طبق قوانین به شرح ذیل، اقدام نمایند :

· به استناد به قوانین و دستورالعملهای سازمان دامپزشکی؛   بند د ماده 3 قانون سازمان دامپزشکی مصوب 1350 وماده 12 آئین تردد به شماره 14494 مورخ 13/9/73مصوب هیئت دولت

3. تعهدات متقابل خدمت­گیرنده و دستگاه اجرایی

درخواست متقاضی مبنی برصدور خوراک دام و طیور به کشورهای دیگر همراه با ضوابط بهداشتی مورد نیاز

-ارائه گواهی سلامت توسط دکتردامپزشک مسئول فنی بهداشتی کارخانه خوراک دام و طیور براساس ضوابط جاری سازمان دامپزشکی.-ارائه نتایج آزمایشات لازم

سامانه های درخواست / ارائه خدمت

             سامانه قرنطینه e.ivo.ir                                 

مدارک لازم برای دریافت خدمت : درخواست متقاضی مبنی برصدور خوراک دام و طیور به کشورهای دیگر همراه با ضوابط بهداشتی مورد نیاز- ارائه گواهی سلامت توسط دکتر دامپزشک