دکتر کامبیز محمودزاده 

بازرسی، ارزیابی عملکرد و رسیدگی به شکایات

 

تلفن تماس: 8- 34440025

داخلی: 242

دورنگار: 34440153

پست الكترونيكي:a.sharghi.bz@ivo.ir