دکتر محمدتقی محمدی

سرپرست اداره قرنطينه و امنيت زيستی

 

تلفن تماس: 8- 34440025

داخلی: 2510

دورنگار: 34440153

پست الكترونيكي:qu.eazar@ivo.ir

 

 

همکاران:

دکتر قفلگرقاسمی (شماره داخلی 249)

دکتر نادری/گمرک/ 34456808