دكتر محمودی کرمجوان

رئيس اداره تشخيص و درمان

 

تلفن تماس: 8- 34440025

داخلی:211

دورنگار: 34440153

پست الكترونيكي: ptl.eazar@ivo.ir

 

 

 

همکاران:

دكتر مظاهري / معاون اداره/ مسئول آزمایشگاه بیولوژی مولکولی (PCR)(شماره داخلی 208 )

دكتر تقي زاده (شماره داخلی 207 )

مهندس سلطانزاده (شماره داخلی 208 )

مهندس احمدیان (شماره داخلی 209 )

خانم دكتر اميني نيا/ آقای شريفي/ آزمایشگاه سرولوژی(شماره داخلی 212 )

دكتر احمداوغلی/ مهندس كريمي/ آزمايشگاه مواد غذایي (شماره داخلی 213 )

مهندس سرهنگ زاده/ آزمایشگاه انگل شناسي (شماره داخلی 214 )

دكتر آذر افروز/ آزمايشگاه ميكروبيولوژي (شماره داخلی 215 )

مهندس کاویانی/ پذیرش آزمایشگاه (شماره داخلی 216 )

شعاري/ محبوبي/ آزمايشگاه آناليز (شماره داخلی 217 )

دكتر مستوفي/ دکتر عباسعليزاده /آزمايشگاه هاري (شماره داخلی 261 )