دكتر صادقی آذر

رئيس اداره بهداشت و مدیریت بيماريهای طيور، زنبور عسل و كرم ابريشم

 

تلفن تماس: 8- 34440025

داخلی:223

دورنگار: 34440153

پست الكترونيكي:pdcs.eazar@ivo.ir

 

همکاران:

دکتر مأذنی/ دكتر فتاحي (شماره داخلی 223)

دكتر مسعودی (شماره داخلی 224)

دکتر موسی پور (شماره داخلی 225)