دكتر شيرازی

رئيس اداره بهداشت و مديريت بيماريهای دامی

 

تلفن تماس: 8- 34440025

داخلی:222

دورنگار: 34440153

پست الكترونيكي:adcs.eazar@ivo.i


 

همکاران:

دكتر پورعطا (شماره داخلی 221)

دكتر احمدزاده (شماره داخلی 221)

دکتر علمداری (شماره داخلی 221)

دکتر سیدجعفری (شماره داخلی 221)

مهندس رزقی (شماره داخلی 221)