مهندس غلامرضا محمدی

سرپرست اداره امور مالی

 

تلفن تماس: 8- 34440025

داخلی: 256

تلفکس: 34413741

پست الكترونيكي:fin.eazar@ivo.ir

 

 

همکاران:

 سیفی (شماره داخلی 258)

مسعود سلطان زاده/ یوسفی (شماره داخلی 257)

خانم زینالی (شماره داخلی 256)

خانم بافنده (شماره داخلی 259)