دکتر مرتضی مروتی

رئيس اداره فن‌آوری اطلاعات، ارتباطات و تحول اداری

 

تلفن تماس: 8- 34440025

داخلی:248

دورنگار: 34440153

پست الكترونيكي:it.eazar@ivo.ir

 

 

همکاران:

مهندس جلالي/ انفورماتيك (شماره داخلی 254)

مهندس غيبي/ آموزش (شماره داخلی 219)

خانم مهندس شادمان/ ترویج/ کارآموزان/نظام پیشنهادات (شماره داخلی 219)

 

وظایف و تکالیف اداره فاوا:

سازماندهي و تشكيلات                           

بهبود واصلاح فرايندها

بهبود و اصلاح خدمات                                   

احصاء وظايف قابل واگذاري

اطلاع رساني و تكريم ارباب رجوع

پذيرش وبررسي پيشنهادها

تدوين برنامه اصلاح نظام اداري

تدوين برنامه پيشرفت جهادي اداره كل

برنامه ريزي و راهبري تحول اداری

پشتيباني ، توسعه شبكه

آموزش و رفع مشكلات كامپيوتري به كاربران اداره كل و شهرستان                        

تجهيز و نگهداري سخت افزار                          

ارتباطات الكترونيك

مديريت و پشتيباني سامانه هاي الكترونيك دامپزشكي

راهبري پورتال اينترنتي اداره كل


پيگيري و رفع مشكلات كليه سامانه هاي و نرم افزارهاي تحت عمليات اداره كل

مديريت پشتيباني سامانه  stat (سامانه خدمات آماري)

آمار و اطلاعات عملكرد  در حوزه سامانه خدمات آماري   

 

ترويج                                            

برنامه ريزي آموزشي كاركنان                           

آموزش و انتشارات                                     

نيازسنجي وهماهنگي پژوهش هاي كاربردي            

برنامه ريزي همكاري بامراكز آموزشي

امورات كارآموزان دانشگاهي

مديريت سامانه آموزش كاركنان دامپزشكی