عنوان مناقصه :فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای (نوبت اول)
  آگهي در محدوده :
  آگهي در محدوده :
  بها سند :
  بها سند :
  عنوان روزنامه :
  تاريخ انتشار :1397/12/5
  آخرين مهلت :
  شماره صفحه روزنامه :
  توضيحات :اداره کل دامپزشکی استان آذربایجان شرقی در نظر دارد مناقصه عمومی اجرای پروژه زیر را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) برگزار نماید .کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران وبازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) انجام خواهد شد ولازم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی ، مراحل ثبت نام در سامانه ودریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند تاریخ انتشار مناقصه در سامانه از ساعت 10 مورخه 05/12/97 می باشد .لذا ازشرکت های پیمانکاری واشخاص حقیقی دارای پایه مجاز دعوت به عمل می آید جهت دریافت اسناد وشرایط مناقصه به سامانه تدارکات دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir مراجعه وپس از تکمیل ، اسناد وقیمت پیشنهادی خود را در سامانه مذکور ثبت ، وعلاوه برآن پاکت الف را تحویل دبیرخانه اداره کل به آدرس : تبریز -خیابان راه آهن -اول خ دامپزشکی -اداره کل دامپزشکی استان نمایند . مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه : ساعت 14 روز چهارشنبه مورخه 15/12/97 می باشد . مهلت زمانی ارائه پیشنهاد : ساعت ساعت 9 روز شنبه مورخه 25/12/97 می باشد . مبلغ تضمین شرکت در مناقصه فقط به یکی از صورت های زیر به دستگاه مناقصه گزار تسلیم می شود .. 1-رسید بانکی واریز وجه به حساب شماره 2173830408006 بانک ملی شعبه دارایی (کد 4570) 1-1ارائه شماره حساب (ترجیحا سیبا) به نام شرکت وشماره تلفن همراه بصورت دقیق وخوانا در پشت رسید بانکی جهت استرداد الزامی می باشد . 2-ضمات نامه بانکی به نفع اداره کل دامپزشکی استان آذربایجان شرقی با کد اقتصادی :411369578494 وشناسه ملی 14002699890 2-1مدت اعتبار ضمانت نامه برابر با با اعتبار پیشنهادی بوده وحداقل 3 ماه پس از تاریخ افتتاح پیشنهادها می باشد وبرای 3 ماه دیگر قابل تمدید باشد . بدیهی است ضمانت نامه های بانکی باید طبق فرم های مورد قبول تنظیم وبه نام شرکت باشد . مدت زمان اجرای پروژه حداکثر تا تاریخ 30/02/98 خواهد بود وپیما نکار موظف است به محض عقد قرارداد نسبت به شروع کار اقدام نماید . پرداخت صورت وضعیت ها به صورت اسناد خزانه اسلامی طبق بند (ب ) تبصره 5 قانون بودجه سال 97 خواهد بود وموعد سر رسید این اسناد مورخه 27/06/1397 می باشد . پروژه شهرستان رشته برآورد اولیه به (میلیون ریال) تضمین شرکت در مناقصه (ریال ) احداث وتکمیل آزمایشگاه دامپزشکی تبریز تاسیسات مکانیک 2100 000/000/105 پیشنهادات واصله در تاریخ 25/12/97 راس ساعت 10 روز شنبه در محل اداره کل دامپزشکی مفتوح خواهد شد وانتخاب برنده بر اساس بخشنامه شماره 158764/94 مورخ 13/07/97 خواهد بود .ضمنا هزینه چاپ آگهی به عهده برنده مناقصه خواهد بود. اطلاعات تماس دستگاه مناقصه گزار : 27-34440025 داخلی (256) (روابط عمومی اداره کل دامپزشکی استان آذربایجان شرقی) اطلاعات تماس سامانه (ستاد) مرکز پشتیبانی و راهبری سامانه : 41934-۰۲۱

اين مزايده تصوير ندارد

<< بازگشت به ليست مناقصات