دکتر منصور محمدی

رئیس واحد بررسی، مبارزه و مراقبت بیماریهای آبزیان

 

تلفن تماس: 8- 34440025

داخلی:218

دورنگار: 34440153

پست الکترونیکی:aqdcs.eazar@ivo.ir

 

 

همکاران:

 دکتر روحانی نژاد (شماره داخلی 218 )

دکتر محمد تقی محمدی (شماره داخلی 218 )

لینک کوتاه