دکتر ودود فدای حسینی

رئیس اداره تشخیص و درمان

 

تلفن تماس: 8- 34440025

داخلی:210

دورنگار: 34440153

پست الکترونیکی: ptl.eazar@ivo.ir

 

 

 

همکاران:

دکتر مظاهری / معاون اداره/ مسئول آزمایشگاه بیولوژی مولکولی (PCR)(شماره داخلی 209)

دکتر رفیع خواه  (شماره داخلی 207 )

دکتر آذر افروز (شماره داخلی 207 )

خانم دکتر امینی نیا/ مهندس توکلی / آزمایشگاه سرولوژی(شماره داخلی 212 )

دکتر تقی زاده / دکتر علمداری / سرولوژی دام (شماره داخلی 212 )

دکتر احمداوغلی/  آزمایشگاه مواد غذایی (شماره داخلی 213 )

دکتر مردی / آزمایشگاه انگل شناسی (شماره داخلی 214 )

دکتر حسن زاده / مهندس کاویانی / آزمایشگاه بیولوژی مولکولی (PCR)

مهندس عزیزیان / پذیرش آزمایشگاه (شماره داخلی 216 )

مهندس محبوبی/ آزمایشگاه آنالیز (شماره داخلی 217 )

دکتر مستوفی/ دکتر عباسعلیزاده /آزمایشگاه هاری (شماره داخلی 261 )

 

لینک کوتاه