دکتر محمودی کرمجوان

رئیس اداره تشخیص و درمان

 

تلفن تماس: 8- 34440025

داخلی:211

دورنگار: 34440153

پست الکترونیکی: ptl.eazar@ivo.ir

 

 

 

همکاران:

دکتر مظاهری / معاون اداره/ مسئول آزمایشگاه بیولوژی مولکولی (PCR)(شماره داخلی 208 )

دکتر تقی زاده (شماره داخلی 207 )

مهندس سلطانزاده (شماره داخلی 208 )

مهندس احمدیان (شماره داخلی 209 )

خانم دکتر امینی نیا/ آقای شریفی/ آزمایشگاه سرولوژی(شماره داخلی 212 )

دکتر احمداوغلی/ مهندس کریمی/ آزمایشگاه مواد غذایی (شماره داخلی 213 )

مهندس سرهنگ زاده/ آزمایشگاه انگل شناسی (شماره داخلی 214 )

دکتر آذر افروز/ آزمایشگاه میکروبیولوژی (شماره داخلی 215 )

مهندس کاویانی/ پذیرش آزمایشگاه (شماره داخلی 216 )

شعاری/ محبوبی/ آزمایشگاه آنالیز (شماره داخلی 217 )

دکتر مستوفی/ دکتر عباسعلیزاده /آزمایشگاه هاری (شماره داخلی 261 )

لینک کوتاه