شماره تلفن و فکس ادارات دامپزشکی شهرستان ها

ردیف

نام شهرستان

رئیس اداره

کد شهرستان

شماره تلفن جدید

شماره فاکس جدید

1

اسکو

دکتر شمس اله حاج علیلو

041

33225903

33227524

2

آذرشهر

دکتر یحیی شیری پور

041

34227400

34223058

3

اهر

دکتر حامد عباس پور

041

44224078

44224275

4

بستان آباد

دکتر فرشاد نوشهری

041

43332500

43332500

5

بناب

دکتر مهدی احمدی منش

041

37723986

37738280

6

تبریز

دکتر ناصر عظیمی

041

34439272

34439272

7

جلفا

دکتر جواد وطن خواه

041

42022925

42022926

8

چارایماق

مهندس سعید بابازاده

041

52723577

52722731

9

سراب

دکتر رضا دادخواه

041

43223017

43224489

10

شبستر

دکتر حسین غلامی

041

42423021

42423024

11

عجبشیر

دکتر مهدی شهابی

041

37640824

37640675

12

کلیبر

دکتر اکبر ارفعی

041

44442579

44443004

13

خداآفرین

دکتر میرمظهری

041

44662908

44662908

14

مراغه

دکتر علی پاشائی

041

37274113

37274112

15

مرند

دکتر رضا رضامندی

041

42243051

42241425

16

ملکان

دکتر فراز احمدی

041

37840898

37841440

17

میانه

دکتر ناصر نوروزی

041

52233363

52222900

18

هریس

مهندس یعقوب باقرزاده

041

43432973

43432983

19

هشترود

دکتر حسن امیری

041

52622574

52620204

20

ورزقان

دکتر موسی حسن زاده

041

44550268

44550637

21

هوراند

دکتر محمد روحی

041

44263677

44262308