دکتر ابراهیمی صدر

رئیس اداره نظارت بر بهداشت عمومی و مواد غذایی

 

تلفن تماس: 8- 34440025

داخلی:253

دورنگار: 34440153

پست الکترونیکی:health.eazar@ivo.irr

 

همکاران:

دکتر پورماجد (شماره داخلی 252)

دکترعلوی شوشتری (شماره داخلی 247)

دکتر دیباور (شماره داخلی 251)

دکتر فرخ بهتاش (شماره داخلی 251)

لینک کوتاه