بیشتر
پلمب سه باب مغازه قصابی متخلف در آبان ماه در شهرستان مرند

پلمب سه باب مغازه قصابی متخلف در آبان ماه در شهرستان مرند

رئیس اداره دامپزشکی شهرستان مرند از پلمب سه باب مغازه قصابی متخلف در آبان ماه سال جاری در شهرستان مرند خبر داد.

00/09/07
 مجازات حبس برای قصاب متخلف در شهرستان مرند

مجازات حبس برای قصاب متخلف در شهرستان مرند

رئیس اداره دامپزشکی شهرستان مرند از مجازات حبس برای قصاب متخلف در شهرستان مرند خبر داد.

00/09/03
کشف افزون بر 200 کیلوگرم آلایشان دامی غیر مجاز در شهرستان مرند

کشف افزون بر 200 کیلوگرم آلایشان دامی غیر مجاز در شهرستان مرند

رئیس اداره دامپزشکی شهرستان مرند از کشف و ضبط آلایشات دامی غیر مجاز و غیر بهداشتی در شهرستان مرند خبر داد.

00/08/15
کشف افزون بر 660 کیلوگرم گوشت و آلایشات دامی غیر مجاز و غیر بهداشتی در شهرستان مرند

کشف افزون بر 660 کیلوگرم گوشت و آلایشات دامی غیر مجاز و غیر بهداشتی در شهرستان مرند

رئیس اداره دامپزشکی شهرستان مرند از کشف و ضبط گوشت و آلایشات دامی غیر مجاز و غیر بهداشتی در شهرستان مرند خبر داد.

00/06/08
پلمپ پلمپ یک مغازه قصابی به دلیل تخلفات بهداشتی  و کشتار غیر مجاز در شهرستان مرند

رئیس اداره دامپزشکی مرند خبر داد:

پلمپ پلمپ یک مغازه قصابی به دلیل تخلفات بهداشتی و کشتار غیر مجاز در شهرستان مرند

رئیس اداره دامپزشکی شهرستان مرند از پلمپ یک مغازه قصابی به دلیل تخلفات بهداشتی در شهرستان مرند خبر داد.

00/05/04
کشف و ضبط افزون بر 650 بسته دارو و مواد بیولوژیک دامپزشکی غیر مجاز در شهرستان مرند

رئیس اداره دامپزشکی مرند خبر داد:

کشف و ضبط افزون بر 650 بسته دارو و مواد بیولوژیک دامپزشکی غیر مجاز در شهرستان مرند

رئیس اداره دامپزشکی شهرستان مرند از کشف و ضبط افزون بر 650 بسته دارو و مواد بیولوژیک دامپزشکی غیر مجاز در شهرستان مرند خبر داد.

00/05/01
کشف و ضبط لاشه گاوی به دلیل کشتار غیر مجاز  و غیر قابل مصرف بودن در شهرستان مرند

رئیس اداره دامپزشکی مرند خبر داد:

کشف و ضبط لاشه گاوی به دلیل کشتار غیر مجاز و غیر قابل مصرف بودن در شهرستان مرند

رئیس اداره دامپزشکی شهرستان مرند از کشف و ضبط لاشه گاوی به دلیل کشتار غیر مجاز و غیر قابل مصرف بودن در شهرستان مرند خبر داد.

99/12/23
پلمب یک واحد مغازه قصابی به دلیل تخلفات بهداشتی  و کشتار غیر مجاز در شهرستان مرند

پلمب یک واحد مغازه قصابی به دلیل تخلفات بهداشتی و کشتار غیر مجاز در شهرستان مرند

رئیس اداره دامپزشکی شهرستان مرند از پلمب یک واحد مغازه قصابی به دلیل تخلفات بهداشتی در شهرستان مرند خبر داد.

99/12/03
کشف و ضبط افزون بر 400 کیلوگرم پای مرغ فله در شهرستان مرند

کشف و ضبط افزون بر 400 کیلوگرم پای مرغ فله در شهرستان مرند

سرپرست اداره دامپزشکی شهرستان مرند از کشف افزون بر 400 کیلوگرم پای مرغ فله با بسته بندی خیاری در شهرستان مرند خبر داد.

99/12/03
پلمب یک واحد قصابی متخلف در شهرستان مرند

پلمب یک واحد قصابی متخلف در شهرستان مرند

سرپرست اداره دامپزشکی شهرستان مرند از پلمب یک مغازه قصابی به دلیل تخلفات بهداشتی در شهرستان مرند خبر داد.

99/10/14
پلمب سه باب مغازه قصابی متخلف در آبان ماه در شهرستان مرند

پلمب سه باب مغازه قصابی متخلف در آبان ماه در شهرستان مرند

 مجازات حبس برای قصاب متخلف در شهرستان مرند

مجازات حبس برای قصاب متخلف در شهرستان مرند

کشف افزون بر 200 کیلوگرم آلایشان دامی غیر مجاز در شهرستان مرند

کشف افزون بر 200 کیلوگرم آلایشان دامی غیر مجاز در شهرستان مرند

کشف افزون بر 660 کیلوگرم گوشت و آلایشات دامی غیر مجاز و غیر بهداشتی در شهرستان مرند

کشف افزون بر 660 کیلوگرم گوشت و آلایشات دامی غیر مجاز و غیر بهداشتی در شهرستان مرند

پلمپ پلمپ یک مغازه قصابی به دلیل تخلفات بهداشتی  و کشتار غیر مجاز در شهرستان مرند

پلمپ پلمپ یک مغازه قصابی به دلیل تخلفات بهداشتی و کشتار غیر مجاز در شهرستان مرند

کشف و ضبط افزون بر 650 بسته دارو و مواد بیولوژیک دامپزشکی غیر مجاز در شهرستان مرند

کشف و ضبط افزون بر 650 بسته دارو و مواد بیولوژیک دامپزشکی غیر مجاز در شهرستان مرند

کشف و ضبط لاشه گاوی به دلیل کشتار غیر مجاز  و غیر قابل مصرف بودن در شهرستان مرند

کشف و ضبط لاشه گاوی به دلیل کشتار غیر مجاز و غیر قابل مصرف بودن در شهرستان مرند

پلمب یک واحد مغازه قصابی به دلیل تخلفات بهداشتی  و کشتار غیر مجاز در شهرستان مرند

پلمب یک واحد مغازه قصابی به دلیل تخلفات بهداشتی و کشتار غیر مجاز در شهرستان مرند

کشف و ضبط افزون بر 400 کیلوگرم پای مرغ فله در شهرستان مرند

کشف و ضبط افزون بر 400 کیلوگرم پای مرغ فله در شهرستان مرند

پلمب یک واحد قصابی متخلف در شهرستان مرند

پلمب یک واحد قصابی متخلف در شهرستان مرند

سامانه های سازمان دامپزشکی کشور

نظرسنجی