دکتر بهروز احمدزاده

رئیس اداره بهداشت و مدیریت بیماریهای دامی

 

تلفن تماس: 8- 34440025

داخلی:222

دورنگار: 34440153

پست الکترونیکی:adcs.eazar@ivo.i

 

 

همکاران:

دکتر پورعطا (شماره داخلی 221)

دکتر علمداری (شماره داخلی 221)

دکتر سیدجعفری (شماره داخلی 221)

دکتر طالقانی (شماره داخلی 221)

مهندس رزقی (شماره داخلی 221)

 

لینک کوتاه