دکتر نادر رفیع خواه

رئیس اداره امور اداری، رفاه و پشتیبانی

 

تلفن تماس: 8- 34440025

داخلی:232

دورنگار: 34440153

پست الکترونیکی:adaf.eazar@ivo.ir

 

 

همکاران:

آقای ایرج کلانتری (شماره داخلی 232)

آقای آزاد مهر/ رفاه و پشتیبانی (شماره داخلی 232)

آقای مهدی زاده/ مخابرات/ 8-34440025/کد سانترال 9/ (شماره داخلی 238)

آقای زارعی/ امور اداری(شماره داخلی 229)

خانمها: فهمی/ رسولی/ اکبری/ کارگزینی(شماره داخلی 229-230)

خانم افخمی/دبیرخانه(شماره داخلی 228)

آقای انتظامی/ کارپردازی(شماره داخلی 211)

خانم اسمعیلی/ کارشناس بیمه(شماره داخلی 241)

آقای عبدلی/ فتوحی/ آبدارخانه(شماره داخلی 239)

آقای نوراحمدی/ فتوکپی و تکثیر(شماره داخلی 263)

آقایان: محمدی/ ارژنگی/ عباسپور/ نگهبانی(شماره داخلی 201)

آقای فرشبافیان/ مسئول واحد نقلیه(شماره داخلی 260)

آقایان:افریشم/ پورکاج/ خدادادی نوبری/ ایران(شماره داخلی 260)

لینک کوتاه