مهندس آرش بربست

رئیس اداره امور اداری، رفاه و پشتیبانی

 

تلفن تماس: 8- 34440025

داخلی:232

دورنگار: 34440153

پست الکترونیکی:adaf.eazar@ivo.ir

 

 

همکاران:

آقای آزاد مهر/ رفاه و پشتیبانی (شماره داخلی 232)

آقای مهدی زاده/ مخابرات/ 8-34440025/کد سانترال 9/ (شماره داخلی 238)

خانمها: رسولی/ اکبری/ کارگزینی(شماره داخلی 229-230)

خانم افخمی / آقای زارعی /دبیرخانه(شماره داخلی 228)

آقای انتظامی/ کارپردازی(شماره داخلی 211)

خانم اسمعیلی/ کارشناس بیمه(شماره داخلی 241)

آقای عبدلی/ آبدارخانه(شماره داخلی 239)

آقایان: عباسپور/ فتوحی / پایدار مصطفائی نگهبانی(شماره داخلی 201)

آقای انتظامی/ مسئول واحد نقلیه(شماره داخلی 260)

آقایان:افریشم/ ایران / یوسفی(شماره داخلی 260)

لینک کوتاه