معرفی اداره کل دامپزشکی استان آذربایجان شرقی

 

سازمان دامپزشکی کشور که تا قبل از سال 1350 یکی از ادارات کل وزارت کشاورزی وقت بود در سال 1350 با تصویب قانون این سازمان؛ ایجاد و با تشکیلات جدید و وظایف جدی تر و سنگین تر از قبل در دو محور اساسی حفظ و حراست از سرمایه دامی کشور و ارتقاء سطح بهداشت عمومی جامعه به فعالیت خود ادامه داد. در حال حاضر سطح سازمانی در استانها اداره کل بوده و اداره کل دامپزشکی آذربایجان شرقی با داشتن 9 اداره و 3 واحد ستادی در حوزه مدیریت و معاونتهای فنی و اداری پشتیبانی و 21 اداره دامپزشکی در شهرستانهای استان یکی از بزرگترین ادارات کل استانی در مجموعه سازمان دامپزشکی کشور در راستای اهداف ذیل مشغول فعالیت می باشد که به صورت کلی به آن اشاره می شود:

 

الف) حفظ و حراست از سرمایه دامی کشور:

وظایف محوله در راستای این هدف عبارتند از: بررسی بیماریهای دامی ؛ شناسایی مناطق و منابع آلوده وراه سرایت و طرز انتشار بیماریها ؛ تامین بهداشت دام ازطریق پیشگیری و مبارزه با بیماریهای همه گیرو بیماریهای انگلی ؛ مبارزه با بیماریهای مشترک بین انسان و دام ؛ کنترل بهداشتی و ورود و خروج دام وفرآورده های خام دامی و نظارت در نقل وانتقال آنها ؛ نظارت بهداشتی بر محل های نگهداری دام و سایر تاسیسات مربوط به پرورش دام ونظارت بر کارخانه های تولید خوراک دام ؛ نظارت در مورد ساخت و فروش انواع دارو - سرم - واکسن و مواد بیولوژیک مخصوص دام.

 

ب) ارتقاء سطح بهداشت عمومی جامعه:

مبارزه با بیماریهای مشترک بین و انسان و دام نظیر سل - بروسلوز (تب مالت) -هاری - بیماریهای انگلی ؛ نظارت بهداشتی کشتارگاهها و کارخانه های تولید وتهیه فرآورده های خام دامی؛ نظارت بر کلیه مراحل تولید-توزیع - نگهداری و عرضه فرآورده‌های خام دامی خوراکی نظیر انواع گوشت - تخم مرغ و غیر خوراکی مانند پوست و چرم.